Menu górne

Wyszukiwanie

Informacje

Realizacja Programu

Cel główny 1:
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Cel szczegółowy:
1.1 upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Zadania:
1.1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego.

Priorytety promocji zdrowia psychicznego :
- podejmowanie działań w celu upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
- wspieranie rodzicielstwa w pierwszych latach życia dziecka,
- promowanie zdrowia psychicznego w szkołach,
- ułatwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi aktywnego i pełnoprawnego udziału w życiu społecznym,
- zapobieganie depresji i samobójstwom,
- przygotowanie i wydanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapobieganie zaburzeniom psychicznym.


Cykl artykułów w prasie lokalnej poświęconych zaburzeniom psychicznym dorosłych, dzieci i młodzieży, kształtowaniu zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego – od 2014 r.
Informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z promocją zdrowia psychicznego zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, jednostek współpracujących w Programie - od 2014 r.
Odpowiedzialny Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
Cykl spotkań edukacyjnych kierowanych do kadry nauczycielskiej poświęconych tematyce zaburzeń najczęściej występujących wśród młodzieży:
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia zachowania, autoagresja, agresja,
- samobójstwa,
- zaburzenia odżywiania,
- postępowanie w sytuacjach kryzysowych,
- uzależnienia,
- zaburzenia lękowe,
- moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się,
- zaburzenia tikowe, zaburzenia snu,
Warsztaty szkoleniowe:
- wypalenie zawodowe,
- profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży,
- sposobów rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji,
2. Warsztaty szkoleniowe dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dotyczące przemocy - „Pedagogizacja rodziny wyrazem troski o wychowanie”.

Odpowiedzialny: Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, realizacja lata 2014 – 2015.
utworzenie „stanowiska informacyjnego” scalającego pozyskane informacje, dotyczące m. in. problemów prawnych, różnych form pomocy, oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacje dostępne byłyby dla osób z zaburzeniami psychicznymi, instytucji, wszystkich zainteresowanych. Powołanie wyżej wymienionego stanowiska miałoby skutkować: udzielaniem informacji pod wskazanym numerem telefonu, udzielaniem informacji w sposób bezpośredni, tworzeniem strony internetowej zawierającej kompleksowe dane dotyczące instytucji zajmujących się pomocą socjalną i służbą zdrowia oraz ewentualnie stworzenie forum internetowego, na którym czynny udział w określonym czasie braliby specjaliści z różnych dziedzin. Stanowisko to poszerzone zostałoby w przyszłości o punkty konsultacyjne w poszczególnych gminach. Odpowiedzialny: organizacje pozarządowe, realizacja do końca I kw. 2014 roku.
przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Odpowiedzialny: Organizacje pozarządowe, PCPR; realizacja – corocznie, do końca grudnia 2015 roku.
Cel szczegółowy:
1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Zadania:
1.2.1. opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym:
Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwaliła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2017.
1.2.2. realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych:
Zarząd Powiatu powołał Zespół do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2017.
Cel szczegółowy:
1.3. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
Zadania:
1.4.1. Rozszerzenie oferty działań Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie na rzecz pomocy osobom w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu.
termin realizacji: lata 2014 – 2015.



Cel główny 2:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

Cel szczegółowy:
2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Zadania:
1) upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
2) upowszechnianie różnorodnych form pomocy i oparcia społecznego.

Zadania będą realizowane przez:
- utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – odpowiedzialne, zgodnie z założeniami Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,
- utworzenie Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – odpowiedzialni SPZZOZ w Pruszkowie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,
- zapewnienie korzystania z Poradni zdrowia psychicznego i uzależnień dla osób dorosłych – odpowiedzialni SPZZOZ w Pruszkowie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie możliwości uzyskiwania:
- orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

- orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczane do szkoły,
- orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
Odpowiedzialna: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
- zapewnienie miejsc na oddziałach psychiatrycznych dla chorych psychicznie, w tym uzależnionych od środków psychoaktywnych i alkoholu;
Odpowiedzialne: Mazowieckie Centrum Zdrowia Psychicznego,
- zapewnienie całodobowej opieki osobom upośledzonym umysłowo ze sprzężeniami związanymi z chorobami psychicznymi – dorosłym dzieciom i młodzieży;
Odpowiedzialni: DPS, PCPR.
- zapewnienie osobom chorym, będącym w kryzysie pomocy psychologicznej, prawnej; Odpowiedzialne: PCPR.
- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON;
Odpowiedzialne: PCPR.
- kierowanie osób posiadających orzeczenia o potrzebie wsparcia w formie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy;
Odpowiedzialne: WTZ, ŚDS, PCPR.
Realizacja zadań – lata 2014 – 2015.

Cel szczegółowy:
2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Zadania:
opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej (PCPR).
upowszechnianie i rozwijanie istniejących form pomocy i wsparcia oraz ochrony zdrowia psychicznego dla osób starszych, w tym pomoc środowiskowa, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu i zaburzeniom psychicznym osób starszych (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego).

Zadania do realizacji:
Zapewnienie udzielania informacji mieszkańcom powiatu o prawach
i uprawnieniach, w tym specjalistyczne poradnictwo rodzinne;
Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa prawnego;
Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego;
Zapewnienie bieżącej współpracy z Sądem Rejonowym w Pruszkowie,
Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia,
Zapewnienie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz psychologami i pedagogami szkolnymi między innymi w zakresie występujących trudności;
Współpraca z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie, między innymi w zakresie przeciwdziałania i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie;
Współpraca z Stowarzyszeniem „OPTA” w Warszawie, w zakresie psychoterapii rodzinnej;
Współpraca z Centrum Mediacji Partners Polska w zakresie mediacji rodzinnej, około rozwodowej i porozwodowej oraz sytuacjach konfliktu w rodzinie;
Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
i zagrożonych wystąpieniem takich zaburzeń;
Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie Powiatu Pruszkowskiego i poza nim;
Opiniowanie i diagnozowanie sytuacji osobistej i/lub rodzinnej wymagającej interwencji psychologicznej.
Odpowiedzialne: PCPR, realizacja lata 2014 – 2015.

Cel szczegółowy:
2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Zadania
- Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi – uzyskanie środków finansowych na konkretne projekty ze środków Urzędu Pracy;
- Zainteresowanie przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy chronionej;
- Cykl spotkań mających na celu przełamanie oporów w zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi;
Odpowiedzialny: PUP, niepełnosprawni bezrobotni, realizacja lata 2014 – 2015.

Cel szczegółowy:
2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy
Zadania:
2.4.1. powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami:
- opracowania powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej;
- realizacji, koordynowania i monitorowania Programu.
Realizacja zadania:
Zarząd Powiatu powołał Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.



Źródła finansowania programu:
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie finansowany z następujących źródeł:
1) środki własne powiatu;
2) środki Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) środki PFRON;
4) środki własne realizatorów programu.

Poniższa tabela przedstawia wykaz działań, które nie są aktualnie realizowane w ramach zadań poszczególnych jednostek a zostały przewidziane w ramach realizacji celów szczegółowych.
W tabeli wykazano źródła finansowania oraz planowane wydatki w latach 2014-2015
w przypadku działań rodzących skutki finansowe dla budżetu Powiatu Pruszkowskiego.


Monitorowanie programu:
Sprawozdania roczne z wykonania zadań objętych programem w roku poprzednim jednostki realizujące składają do dnia 31 stycznia Zespołowi Koordynującemu realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zespół do 31 marca każdego roku składa sprawozdanie z realizacji programu Zarządowi Powiatu.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski