Menu górne

Wyszukiwanie

Aktualności

PCPR w Pruszkowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

Data umieszczenia:

Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: Informatyk
2. Liczba stanowisk: 1; wymiar etatu: 1/2
3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Administrowanie lokalnymi zasobami informatycznymi w zakresie obsługi technicznej sprzętu i oprogramowania;
2. Administrowanie lokalnymi zasobami informatycznymi w zakresie ochrony dostępu do danych i informacji;
3. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w zakresie wynikającym z Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 poz. 922);
4. Monitorowanie strony internetowej PCPR oraz jej aktualizacja w ustalonym zakresie;
5. Pomoc w przygotowaniu i terminowym przekazywaniu drogą elektroniczną sprawozdań do instytucji zewnętrznych w zakresie działalności PCPR;

Wymagania:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe na kierunku informatyka;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji serwerów z systemem Windows Server 2012 R2/2016 z różnymi rolami;
6. doświadczenie w zakresie korzystania i konfiguracji serwerów: WSUS, SCCM;
7. znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT w tym m. in. zapora sieciowa i PKI;
8. znajomość zagadnień sieci IPv4 i IPv6 – m. in. adresowanie, routing, topologia;
9. znajomość usług sieciowych: DNS, DHCP, routing;
10. umiejętność tworzenia skryptów skryptów PowerShell;
11. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji i wprowadzanie polityk bezpieczeństwa;
12. administrowanie usługą katalogową Windows – Active Directory;
13. roczne doświadczenie zawodowe związane z wymienionym stanowiskiem.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
- CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje,
- podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania
z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Osoby zainteresowane prosimy o osobiste złożenie kompletu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w Sekretariacie pok. nr 227, II piętro lub przesłanie na adres: ul. Drzymały 30, w terminie do 26.01.2018 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
- na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.
O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.


DOKUMENTY DO POBRANIA

druk do pobrania (FORMULARZ REKRUTACYJNY)

druk do pobrania (Regulamin Rekrutacji PROJEKTU II 2018r)

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski